Aktivitetsdetaljer

Ordinær generalforsamling

Om aktiviteten:

Dagsorden følger, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Skibslaget Sebbe Als
Dato: Lørdag 13. Januar 2018
Adresse: Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg
Plan for dagen:
Skibslagsmøde (uden for referat) kl 15.00
Alle interesserede opfordres til at møde op, hilse på andre skibslags-
medlemmer samt komme med deres mening og forslag til hvad der bør gøres i skibslaget.
Generalforsamling kl 16.00
Det er vigtigt med et stort fremmøde, for at vi kan beslutte hvad der skal ske fremover i skibslaget!
Dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
5. Budget for det følgende år
6. Kontingent og leje
7. Forslag til kommende aktiviteter 2018
8. Indkomne forslag
9. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
(bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)
a. På tur afgår bestyrelsesmedlem:
Allan Jensen (modtager genvalg)
Søren Juhl Møller (modtager genvalg)
Jørgen Tang Larsen (modtager genvalg)
b. På tur afgår suppleanter.
Dean Grossmann (modtager genvalg)
Gitte Stein (modtager ikke genvalg)
c. Øvrige bestyrelse (ikke på valg) - Solvej Christensen og Kurt Bille
10. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
11. Valg af stående udvalg (1 år): Medieudvalg, arkivudvalg
12. Valg af webmaster (1 år)
13. Bestyrelseskonstituering
14. Eventuelt
Husk! Du skal have betalt kontingent og være optaget som medlem for at have stemmeret ved generalforsamlingen!
Husk! Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil skibslaget gerne byde på aftensmad. Tilmelding til dette kan ske til Conny på tlf 28772892 eller email rickconni@hotmail.com.
Tilmelding senest 5. januar 2018.
Der vil være drikkevarer til salg til rimelige priser
Med venlig hilsen Bestyrelsen (Augustenborg, 1/10 2017)

Tidspunkt for afholdelse:

2018-01-13 - 0000-00-00

Mødetid:

15:00

Ansvarlig:

Allan (21444237)